Company Logo

Deklaracja dostępności

Żłobek w Miejski w Międzychodzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zlobek-miedzychod.pl 

  • Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
- Część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwalnych plików pdf (skan dokumentu).
- Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków.

b) nieproporcjonalne obciążenie:
Część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwalnych plików pdf (skan dokumentu).

  • Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-04-23
 
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2020-04-23
  • Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Lucyna Harlejczyk
 
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
510 060 739
  • Postępowanie odwoławcze
Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Burmistrz Międzychodu, ul Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  • Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2
Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2017-02-15
 
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2021-01-31
 
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
 
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
nie dotyczy
 
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Koordynator ds. dostępności Lucyna Harlejczyk, tel. 510 060 739, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:
  • Dostępność architektoniczna
Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Do budynku żłobka prowadzą dwa wejścia. Przy wejściach napotkamy barierę w postaci schodów. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przy wejściu do budynku brak dzwonka przywoławczego dla osób mających trudności z samodzielnym wejściem. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy ani podnośnika.

Biuro Dyrektora oraz Intendenta znajduje się na pierwszym piętrze.

Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu
ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.
  • Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne:

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej: nie dotyczy

Pozostałe informacje:

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:

Zamiar montażu windy dla osób niepełnosprawnychCopyrights - Żłobek Miejski w Międzychodzie


Powered by Joomla!®. Developed by: Dandelion WordPress Theme  Valid XHTML and CSS.